เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงาน ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

com_sarunya

เรื่อง : รายงาน ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เจ้าของผลงาน : ศรัญญา แก้วหาญ

บทคัดย่อ :
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จำนวน  54 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และ t-test (Dependent)

ผลการวิจัย พบว่า 1) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีประสิทธิภาพ 80.09/81.30 ตามเกณฑ์ E1/E2 ที่กำหนดคือ 80/80 โดยผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.51, S.D =0.59)  และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.53, S.D. = 0.40)  2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดเรียนรู้ด้วยเท่ากับ 0.6876
คิดเป็นร้อยละ 68.76   3)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  ( X= 4.41, S.D. = 0.67)

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*