เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นเซปักตะกร้อ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2554

002

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่น

เซปักตะกร้อ  โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นายสุระ    น้อยสิม ครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

ปีที่ศึกษา               2555

ปีที่พิมพ์                2556

 

บทคัดย่อ

 

                การรายงานการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมาย  เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นเซปักตะกร้อ  ให้มีประสิทธิภาพ    ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล  ตั้งแต่ .50  ขึ้นไป  เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อการสังเกตพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักเรียน  ในการเรียนรู้ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม 8  ด้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  โรงเรียนศรีกระนวน  วิทยาคม  อำเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา 2555  จำนวน  31  คน   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า  คือหนังสืออ่านเพิ่มเติมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมชุมนุมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเล่นเซปักตะกร้อ  จำนวน 15  แผน  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  1  ชุด  และแบบสังเกตพฤติกรรมของ  นักเรียน 8  ด้าน  จำนวน  1  ชุด  สถิติที่ใช้  ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าประสิทธิภาพ  E1 / E2 และค่าดัชนีประสิทธิผล  E.I.

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1.  หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีประสิทธิภาพ  87.76  / 87.90  และค่าดัชนีประสิทธิผล  0.652

2.  ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.16

ซึ่งมีความแตกต่างเห็นได้อย่างชัดเจนว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 87.90

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม  อยู่ในระดับ  ดีมาก

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

นายสมยศ  รัตนถา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                         ประธานกรรมการ

นางพัชรินทร์  ไชยสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบะแต้                                               กรรมการ

ว่าที่ ร.ต. นิติเวทย์  ผ่องใส  ครูชำนาญการพิเศษ  ลูกเสือ  โรงเรียนชุมชนกระนวน          กรรมการ

นายเทวา  รุทเทวิน  ครูชำนาญการพิเศษวัดผลประเมินผลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   กรรมการ

นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์  ครูชำนาญการพิเศษ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม                                                                                                          กรรมการ

นายบุญทัน  แสงสว่าง  ครูชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม       กรรมการ

นางลักษณี  รักษาเคน  ครูชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม     กรรมการ

นายเทวา  รุทเทวิน  ครูชำนาญการพิเศษ วัดผลประเมินผล โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม   กรรมการ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*