เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงาน ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบซิปปา ร่วมกับโปรแกรม The Geometer Sketchpad

maths_surasak

เรื่อง : รายงาน ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบซิปปา ร่วมกับโปรแกรม The Geometer Sketchpad

เจ้าของผลงาน : สุรศักดิ์ บึงบาง

บทคัดย่อ :
  รายงานผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา  ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
เรื่อง เซต  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โดยใช้รูปแบบซิปปา  ร่วมกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  ครั้งนี้   ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  Research)   มีวัตถุประสงค์  เพื่อ
1)  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา  ค31101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  เรื่อง  เซต  โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม  The  Geometer’s  Sketchpad
2)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนรู้  เรื่อง  เซต  โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  และ   3)  พัฒนาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนที่เรียนรู้ วิชา ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1  เรื่อง  เซต  โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad  กลุ่มเป้าหมาย  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 4  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  54  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและพัฒนาครั้งนี้  แบ่งออกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม  The Geometer’s  Sketchpad  ประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้  16  แผน  แผนละ 1  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่  แบบบันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มและประเมินผลงาน แบบฝึกหัด  และแบบทดสอบท้ายวงจร เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ประกอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม  สรุปผลดังนี้
1.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา  ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1   เรื่อง  เซต  โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม The  Geometer’s  Sketchpad  พบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบซิปปา เป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่มเพื่อน  จนเกิดทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต  และสามารถนำความรู้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  จึงสรุปได้ว่า  รูปแบบการสอนแบบซิปปาเป็นรูปแบบการสอนที่ประสิทธิภาพ  มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ดังนี้
ขั้นที่ 1   ขั้นทบทวนความรู้เดิม  เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ทบทวน             ความรู้เดิมจากที่เคยเรียนหรือมีประสบการณ์ผ่านมาแล้ว ซึ่งนักเรียนจะต้องตอบคำถามหรือ                ทำกิจกรรมต่าง ๆ  ตามที่กำหนด
ขั้นที่ 2   ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่และทำความเข้าใจข้อมูลเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความ รู้ใหม่  ในขั้นนี้ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสถานการณ์ปัญหาที่ครูสร้างขึ้นจาก โปรแกรม The Geometer’s  Sketchpad  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง  โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมให้เข้ากับ
ความรู้ใหม่
ขั้นที่ 3 ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกลุ่ม กิจกรรมในขั้นนี้ ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มรับซองกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มละ 1 ชุด ซึ่งในซองกิจกรรมการเรียนรู้จะประกอบด้วยบัตรคาสั่ง ใบงานกิจกรรมกลุ่ม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดยนาความรู้ที่ตนเองค้นพบ นาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเล็กคือกลุ่มของตนเอง เพื่อจัดทาผลงานกลุ่มให้มีคุณภาพและสร้างสรรค์
ขั้นที่ 4   ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ นักเรียนจะต้องสรุปหรือสร้างความคิด          รวบยอดเกี่ยวกับความรู้จากเรื่องที่เรียน  และครูช่วยสรุป  จัดระเบียบความรู้ของนักเรียนให้            เป็นระบบมากยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 5   ขั้นแสดงผลงาน ให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้กับเพื่อนกลุ่มใหญ่  จากนั้นมีการร่วมกันอภิปราย   แสดงความคิดเห็นและสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้ง  แล้วให้นักเรียนกลุ่มย่อยนำผลงานกลุ่มของตนเองไปปรับปรุงแก้ไขจนสมบูรณ์  จัดตกแต่งผลงานให้สวยงามตามความคิดสร้างสรรค์  พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงบนป้ายนิเทศหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบ ร้อย   เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา  เปรียบเทียบ ประเมินผลงานกลุ่มของตนเองกับเพื่อน และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขผลงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้นต่อไป
ขั้นที่ 6   ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนี้  ครูจะให้นักเรียน                 ทำแบบฝึกหัด  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียน  และให้นักเรียนทำเป็นการบ้าน           แล้วนำมาส่งครูวันถัดไป  หรือวันเวลาที่กำหนด

2.  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
23.11  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  77.04  ของคะแนนเต็ม  และมีนักเรียน           ผ่านเกณฑ์จำนวน  45  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.33
3.  ผลการพัฒนาพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน  พบว่า  เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นเท่า กับ  27.03   คิดเป็นร้อยละ  84.46  และมีจำนวนกลุ่ม ของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70   คิดเป็นร้อยละ  100
สรุปได้ว่า   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา  ค31101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
เรื่อง  เซต   โดยใช้รูปแบบซิปปาร่วมกับโปรแกรม  The Geometer’s Sketchpad  เป็นแนวทาง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่มีประสิทธิภาพ  สามารถใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียนให้สูงขึ้น  และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*