เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 32101

maths_Piyanut
เรื่อง :
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค 32101

เจ้าของผลงาน : นางสาวปิยะนุช วินทะไชย

บทคัดย่อ :
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์  รหัส ค 32101   เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปา  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค32101  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปา  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค32101  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปา  ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ขึ้นไป 3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค32101  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปา  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัส ค32101  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปา
ผลการวิจัยพบว่า
1.  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัส ค 32101  เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปา มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  7  ขั้น ดังนี้
ขั้นที่  1  ขั้นนำ/ทบทวนความรู้เดิม  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ การตอบคำถาม  และการสนทนาถึงความรู้เดิมของนักเรียน ทำใบงาน  หรือวีดีโอสั้น ๆ ตามความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ขั้นที่  2  ขั้นแสวงหาความรู้ใหม่และทำความเข้าใจข้อมูลเชื่อมโยงความรู้ กิจกรรมในขั้นนี้  ผู้วิจัยได้จัดเตรียมสื่อการเรียนรู้ โปรแกรม The Geometer’s  Sketchpad  หรือใบความรู้  ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาและแผนการจัดการเรียนรู้  ขั้นที่  3   การศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล / ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  กิจกรรมขั้นนี้ ผู้วิจัยให้นักเรียนได้ทำการอภิปราย ซักถาม        ทำใบงานเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม  ขั้นที่  4   ขั้นแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในกลุ่มกิจกรรมในขั้นนี้นักเรียนแต่ละ กลุ่มจะได้รับ ใบงานให้นักเรียนช่วยกันสรุป  ร่วมกันอภิปรายกลั่นกรองความรู้  ขั้นที่  5   ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู้ นักเรียนได้สรุปหรือสร้างความคิดรวบยอดเกี่ยวกับความรู้จากเรื่องที่เรียน  และครูช่วยสรุปจัดระเบียบความรู้ของนักเรียนให้เป็นระบบ หรือใช้ วีดีโอสรุปสั้น ๆ ขั้นที่  6   ขั้นแสดงผลงาน นักเรียนนำเสนอผลงานจาก ใบงานหรือบัตรกิจกรรม
ขั้นที่  7   ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ นักเรียนได้นำความรู้ทั้งหมดมาประมวล เพื่อทำแบบฝึกหัดท้ายแผนการจัดการเรียนรู้   2)  ผลการพัฒนาการทำแบบฝึกหัดการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัส ค 32101  เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปาหลังจากพัฒนาครบทั้ง 2  วงจรแล้ว สรุปผลดังนี้  พบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกหัดเท่ากับ  7.98  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  79.8  และมีจำนวนที่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.64   และมีจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เฉลี่ย  2  คน  คิดเป็นร้อยละ 5.36   3)  ผลการทดสอบท้ายวงจร การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัส ค 32101  เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปาหลังจากพัฒนาครบทั้ง 2  วงจรแล้ว สรุปผลดังนี้  พบว่า  ได้คะแนนเฉลี่ย  18.54  จากคะแนนเต็ม  24  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  83.54  ของคะแนนเต็ม มีนักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.48  และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน   4 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.52   แสดงว่านักเรียนผ่านเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  83.54  ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ ร้อยละ  70  และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  90.48  ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ  80
2.  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค32101  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปา  ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  70 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  80  ขึ้นไป  พบว่า มีคะแนนเฉลี่ย  22.83   ร้อยละ  76.10  ของคะแนนเต็มถือว่าผ่านเกณฑ์จากที่กำหนดไว้คือร้อยละ 70  นักเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน  38  คน  คิดเป็นร้อยละ  90.48  และมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน   4 คน  คิดเป็นร้อยละ  9.52   ซึ่งมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  70  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  90.48  ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้
3.  ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค32101 เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปาผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
4.  นักเรียนมีความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัส ค32101   เรื่อง  อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โดยใช้รูปแบบซิปปาใน ระดับ มาก

[download id=”45″]

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*