เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

maths_diw

เรื่อง : การ พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เซต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เจ้าของผลงาน : นางสัญญาลักษณ์ คำธานี

บทคัดย่อ :
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์การศึกษา  คือ  1)  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  2)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    ให้นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 70  ของนักเรียนทั้งหมด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง  เซต  ร้อยละ  70   ขึ้นไป  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  กำลังเรียนภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  จำนวน  45  คน  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจำแนกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  คือ  แผนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง เซต  จำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่  แบบบันทึกผลหลังการสอน  แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน แบบสัมภาษณ์  แบบประเมินใบงาน  แบบทดสอบท้ายวงจร  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดเลือกตอบ
4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณ จากการทดสอบท้ายวงจร และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ

ผลการศึกษา  พบว่า
1.  ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต์  เรื่อง เซต  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  ได้แก่  ทักษะการแก้ปัญหา  ทักษะการให้เหตุผล  ทักษะการสื่อสาร  และการนำเสนอ  ทักษะการเชื่อมโยง  และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยการให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาด้วยตนเองผลที่ได้จากการสังเกต การณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย  การสัมภาษณ์นักเรียน  และการตรวจใบงานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวงจรที่  1-3 พบว่า  นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย  11.72 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  15  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  78.14  ของคะแนนเต็ม  และมีนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  82.93  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  จากการทดสอบท้ายวงจรที่  1-3 ได้คะแนนเฉลี่ย  8.04  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  10  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  80.04  ของคะแนนเต็ม  และมีนักเรียนที่ได้คะแนน ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  80.74  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาของนักเรียน  พบว่า  มีจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ70 จำนวน  40  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.88  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ตามแนว คิดคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

[download id=”42″]

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*