เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การ พัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วิชาประวัติศาสตร์ ส21105 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ

social_supawadee

เรื่อง : การ พัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม วิชาประวัติศาสตร์ ส21105 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ

เจ้าของผลงาน : สุภาวดี โฆษิตพล

บทคัดย่อ :

การ วิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบยังไม่เข้าขั้นการทดลอง (Pre-Experimental Designs) ใช้รูปแบบการศึกษาเฉพาะกรณี โดยให้การทดลองหนึ่งครั้ง (One – shot case study) เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับหนังสืออ่านเพิ่มเติม ซึ่ง ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการทดลองด้วยตนเอง กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน ใช้แผนการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ จำนวน 16  แผน เป็นเวลา 18 ชั่วโมง  รวม  20 สัปดาห์ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน และตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนในแต่ละแผน โดยวิธีการทดสอบจากการทำแบบทดสอบในหนังสืออ่านประกอบ การทำใบงาน การเขียนแผนผังมโนทัศน์ การตอบคำถาม การนำเสนอหน้าชั้นเรียน สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม การให้ความร่วมมือ  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิจารณญาณ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเมื่อสิ้นสุดระยะการดำเนินการทดลอง ผู้ศึกษาได้ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สร้างขึ้นจำนวน 60 ข้อ ทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิจาณญาณ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในคิดวิจารณญาณ จำนวน 80 ข้อ   นำผลการทดสอบและการวัดมาวิเคราะห์ และแปลผล ด้วย ค่าสถิติ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย  แล้วสรุปผลการศึกษา  และรายงานผล

ผลการศึกษา

1.  หนังสืออ่านประกอบ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ     ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ ซิปปา ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด  ดังนี้
2.1ด้านความรู้ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ย 45.88 คิดเป็นร้อยละ 76.47 สรุปได้ว่า   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาร่วมกับหนังสืออ่าน ประกอบ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
2.2  ด้านทักษะกระบวนการกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มในระดับดีมาก มากกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2.3  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบว่า จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีเยี่ยมทั้ง 8 คุณลักษณะ มากกว่าร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้
3  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียน วิชาประวัติศาสตร์ ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบซิปปา ร่วมกับหนังสืออ่านประกอบ  มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณของ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

[download id=”41″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*