เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การ พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

social_sangarun

เรื่อง : การ พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน วิชาภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เจ้าของผลงาน : แสงอรุณ พรรณรื่น

บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาทักษะการคิดโดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงาน  วิชาภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  2)  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ให้นักเรียนร้อยละ  80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  ร้อยละ  80  ขึ้นไป
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  จำนวน 50  คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  แบ่งเป็น  3  ประเภท  ดังนี้  1)  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานวิชาภูมิศาสตร์  จำนวน 14   แผนการจัดการเรียนรู้
2)  เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ ได้แก่  แบบบันทึกผลหลังการสอน แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน   แบบสัมภาษณ์   แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  วงจรละ  20  ข้อ   3)  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือกจำนวน  40  ข้อ  แบบทดสอบวัดทักษะการคิด  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือกจำนวน  40  ข้อ

การศึกษาครั้งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวงจรการปฏิบัติ  3  วงจร  ดังนี้   วงจรปฏิบัติที่  1  ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่  1 – 5  วงจรปฏิบัติที่  2   ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่ 6 – 9  วงจรปฏิบัติที่  3  ประกอบด้วยแผนการเรียนรู้ที่  10 – 14 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์  2  ประเภท  ได้แก่
1)   การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากผลสะท้อนการปฏิบัติการของครูผู้สอน และนักเรียนระหว่างการปฏิบัติการทดลอง นำข้อมูลมาวิเคราะห์ อภิปราย สรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ต่อไป ใช้ข้อมูลจากแบบบันทึกผลการสอน  แบบสัมภาษณ์นักเรียน  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมของนักเรียน
2) วิเคราะห์เชิงปริมาณ  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบท้ายวงจร   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบทดสอบวัดทักษะการคิด  ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการศึกษาพบว่า
1.   หลังจากที่ผู้ศึกษาได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานเรียบร้อย แล้ว ได้ประเมินความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียน  พบว่า  นักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงาน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.33  ของคะแนนเต็ม  50  คะแนน  ซึ่งเป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ
มีจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ  80  จำนวน  43  คน  คิดเป็นร้อยละ  86.00  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด  50  คน
3.  นักเรียนมีทักษะการคิด เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นั่นคือ  มีจำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80  จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 82.00 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน

[download id=”40″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*