เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การ พัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

social_sompit

เรื่อง : การ พัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

เจ้าของผลงาน : สมพิศ จังอินทร์

บทคัดย่อ :

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1)  เพื่อการพัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  วิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนาและวัฒนธรรม   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ แบบซิปปาโมเดล  วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จำนวน 50 คน  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  การดำเนินงานการศึกษา 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นวางแผน  ขั้นปฏิบัติการ ขั้นสังเกตการณ์  และขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจำแนกเป็น เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติการสอน   คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  จำนวน  15  แผนการเรียนรู้   เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการปฏิบัติ  คือ แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนของนักเรียน  แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  แบบบันทึกหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม  แบบทดสอบท้ายวงจร  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้   ได้แก่   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การ จัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผลสะท้อนการปฏิบัติ การของครูผู้สอน และนักเรียนระหว่างการปฏิบัติการทดลอง และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  จากการทดสอบท้ายวงจร แบบประเมินกระบวนการกลุ่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า
1)  ผลการพัฒนากระบวนการกลุ่มโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล
วิชาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  พบว่า  ผลการประเมินกระบวนการกลุ่มโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  ในวงจรที่  1-3  คะแนนเฉลี่ย  13.15  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 15  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  87.70  ของคะแนนเต็ม  และมีจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  84.00  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  วิชาเศรษฐศาสตร์  จากผลการทดสอบจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ  พบว่า  นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย  34.52  คิดเป็นร้อยละ  86.30  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนนและมีจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย  88.00  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
3)  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการ เรียนรู้แบบซิปปาโมเดล  วิชาเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ ซิปปาโมเดล  วิชาเศรษฐศาสตร์  ได้คะแนนเฉลี่ย  4.58  อยู่ในระดับพอใจอย่างยิ่ง

[download id=”39″]

2 Comments

  1. ขอบคุณค่ะ

  2. ขอบคุณสำหรับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแต่มีประโยชน์มาก

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*