เผยแพร่ผลงานวิชาการ

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

thai_04jariyaporn

เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : จริยาภรณ์ ตามบุญ

บทคัดย่อ :
การ ศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์(1)เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ชนิดของคำ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2)ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป ตามเกณฑ์ที่กำหนด(3)ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการพัฒนาการ เรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน (4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้โดยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    จำนวน  52  คน  ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง  0.80  –  1.00  แผนการจัดการเรียนรู้  มีค่า ความเที่ยงตรงระหว่าง  0.80  –  1.00  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มีค่าความยาก  ระหว่าง  0.27  –  0.77  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.20  – 0.80  ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เท่ากับ  0.94    แบบสอบถามความพึงพอใจ  มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง  0.67  –  0.87  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.91สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ความเที่ยงตรง ค่าความยาก  ค่าอำนาจจำแนก
ค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐานได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบที  (t-test แบบ Dependent  samples)

ผลการศึกษา  พบว่า
1.  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.93 / 81.02  สูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25
มีค่าเท่ากับ 0.5761  แสดงว่านักเรียนได้รับการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ  57.61
3.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง บทเรียนสำเร็จรูป   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 25  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.02

[download id=”36″]

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*