บทคัดย่องานวิจัย สินีนาฏ ภูมีศรี

sineenat

สินีนาฏ ภูมีศรี. 2555. การพัฒนาผลการเรียนรู้ และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ วิชาเคมี
เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es)
ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) .
บทคัดย่อ
การพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถในการคิดวิจารณญาณ วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านความรู้ ทักษะการเขียนแผนผังมโนมติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) และเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 54 คน เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) วิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 12 แผน รวม 24 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะการเขียนแผนผังมโนมติ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิดวิจารณญาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิจารณญาณ ก่อนเรียน และหลังเรียน ด้วยสถิติ t-test (t-test Dependent)

ผลการวิจัย
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชาเคมี เรื่อง พันธะเคมี โดยใช้รูปแบบการสอนสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) มีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
1.1 ด้านความรู้ พบว่า มีจำนวนนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 วิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป โดยมีคะแนนเฉลี่ย 31.61 คิดเป็นร้อยละ 79.03 ของคะแนนเต็ม จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) ทำให้นักเรียนมีจำนวนนักเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75
1.2 ด้านทักษะการเขียนแผนผังมโนมติ พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) ทั้ง 54 คน มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการกลุ่ม ผ่านเกณฑ์ 3 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยของทักษะการเขียนแผนผังมโนมติ เท่ากับ ร้อยละ 3.70
1.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่เรียน โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) ทั้ง 54 คน มีคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจิตวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ทุกคน
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียน วิชาเคมี เรื่องพันธะเคมี โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนมติ (Mind maping) มีความสามารถในการคิดวิจารณญาณของ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และมีคะแนนเฉลี่ย 16.11
คิดเป็นร้อยละ 80.56

บทคัดย่อ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *