การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 5 เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

sci_nipaporn

เรื่อง : การ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 5 เรื่อง สมดุลเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

เจ้าของผลงาน : นางนิภาภรณ์ ทำไธสง

บทคัดย่อ :
การ วิจัยในครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เคมี 5 เรื่อง สมดุลเคมี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีจำนวนนักเรียนไม่น้อยกว่า    ร้อยละ 70  ที่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70  ของคะแนนเต็ม
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2550   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    จำนวน 55 คน  เครื่องมือที่ใช้แบ่งเป็น 3  ประเภท คือ   1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ในวิชาเคมี 5  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง สมดุลเคมี  จำนวน  9  แผนการจัดการเรียนรู้  2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการสะท้อนผลของการวิจัยได้แก่  แบบบันทึกประจำวันของครู   แบบสังเกตการณ์สอนของครูผู้ช่วยวิจัย  แบบสัมภาษณ์ผู้เรียน แบบทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1 , 2 และ 3 และใบงาน  3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการวิจัยได้แก่  แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์  มีค่าความเชื่อมั่น  0.75  และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชา เคมี 5  เรื่อง สมดุลเคมี มีค่าความเชื่อมั่น  0.79
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  แบ่งเป็น 3  วงจรปฏิบัติการ  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้บันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแบบ บันทึกประจำวันของครู  แบบสังเกตการสอนของครูผู้ช่วยวิจัย  การสัมภาษณ์นักเรียน  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจรปฏิบัติการ  และใบงานของนักเรียน  เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวงจรได้ทดสอบเพื่อประเมินพัฒนาการ   ของนักเรียน  แล้วนำข้อมูลจากการสะท้อนผลการปฏิบัติมาวิเคราะห์ร่วมกับผู้ช่วยวิจัย  เพื่อปรับปรุงแก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวงจรปฏิบัติการต่อไป  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยมีจำนวนนักเรียน 55 คน พบว่า จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน  41 คน  คิดเป็น ร้อยละ  74.55 และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจำนวนนักเรียน  42  คน ผ่านเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ  76.36  โดยเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือร้อยละ  70  ของคะแนนเต็ม  และผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนรายบุคคลในด้าน การปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่   การให้ความร่วมมือในการทำงาน  การแสดงความคิดเห็น  ความรับผิดชอบงานที่ได้รับ และความถูกต้องของงานพบว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกคน

[download id=”38″]

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *