sci_suparua

เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นกล รายวิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุข

บทคัดย่อ :
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง  เมื่อมีการนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จะทำให้การเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการสอนปกติ  นอกจากนั้นคอมพิวเตอร์ยังมีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อน เข้าได้ทันที  ซึ่งเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตน ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลได้  การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์  1)  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตามเกณฑ์  80 / 80    2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2   โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 45 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย (Simple  random  sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ซึ่งมีค่าความยากง่าย  0.29-0.79  และค่าอำนาจจำแนก  0.29-0.82  และค่าความเชื่อมั่น  0.821  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t – test  (Dependent)
ผลการศึกษา พบว่า 
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นกล รายวิชาฟิสิกส์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ  85.36 / 83.44
2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คลื่นกล รายวิชาฟิสิกส์ 3 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                เรื่อง คลื่นกล รายวิชาฟิสิกส์ 3 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระ-
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับครูและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยา ศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

[download id=”37″]

One Comment

  1. Pingback: ugg cheap

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *