เกี่ยวกับโรงเรียน

history_01
skw01

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516ได้เปิด สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 2 ห้องเรียน นักเรียน 90 คน โดยอาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนกระนวนเป็นสถานที่เรียนอยู่ในแปลงที่ ขก.2030 จำนวน 9 ไร่ 3 งาน 36.5 ตารางวา ในปีแรกที่เปิดสอนมีนายสวาท  ภูคำแสน เป็นครูใหญ่และครูอีก 3 คน  นักการภารโรง 1 คน ต่อมาในปี พ.ศ.   2518 ได้ย้ายมาเรียน ณ ที่ตั้งปัจจุบัน   ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบ 216ก. ให้ 4 ห้องเรียน

ต่อมามีการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนขยายแผนการเรียนเพิ่มตลอดจนเพิ่มจำนวนครู, ลูกจ้างและงบประมาณก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2529 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ แทนนาย สวาท ภูแสนคำ   ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. 2532

กรมสามัญศึกษา อนุญาตให้โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม เปิดโรงเรียนสาขาขึ้นที่   ตำบลห้วยยาง อำเภอกระนวน โดยทำการเรียนสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้   กรมสามัญศึกษาได้แต่ตั้งให้ นายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสมภาร ร่มโพธิ์ทอง   ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพนพิสัย จ.หนองคาย

พ.ศ. 2534

กรมสามัญศึกษา อุมัติให้สาขาของโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้แยกออกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า “โรงเรียนยางคำพิทยาคม”

พ.ศ. 2536

เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยกรรม เป็นปีแรกจำนวน 1   ห้องเรียน 40 คน และได้ซื้อรถยนต์ 6 ล้อโตโยต้าไดนา สีน้ำเงิน ขนาด 115 แรงม้า 1   คัน ราคา 405,000 บาท

พ.ศ. 2537

โรงเรียนจัดแผนการสอนเป็น 13-12-13/10-10-7 จำนวน 65ห้องเรียน   ซึ่งมีอาคารเรียนและอาคารประกอบดังนี้

 1. อาคารเรียนถาวร 4 หลัง
 2. อาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง
 3. อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง
 4. อาคารหอสมุด (ปรับปรุงจากอาคารหอสมุดเล็ก) 1 หลัง
 5. โรงฝึกงาน 4 หลัง 8 หน่วย
 6. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ 1 หลัง
 7. โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง
 8. ป้อมยาม 1 หลัง
 9. เครื่องกรองน้ำเย็นนักเรียน 2 ที่

พ.ศ. 2538

กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จัดตั้งสาขาขึ้นที่ บ้านทุ่งใหญ่ตำบลบ้างฝาง อำเภอกระนวนโดยได้รับการบริจาคที่ดินจากสภาตำบล เปิดรับ ม. 1 จำนวน 2 ห้องเรียน   นักเรียน 82 คน ซึ่งมีนายสมยศ รัตนถา เป็นหัวหน้าสาขา

พ.ศ. 2539

กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ ตันประเสริฐ   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม แทนนายรัฐวุฒิ ชัยวิศิษฐ์   ที่ย้ายไปโรงเรียนมัญจาศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาหลายอย่างในช่วงปี 2539 เช่น

 • ซื้อเครื่อง Laser Printer
 • ซื้อเครื่องโทรสาร
 • ซื้อเครื่องพิมพ์สำเนา
 • ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งระบบแลน 1 ชุด
 • ติดตั้งโทรศัพท์ภายในครบทุกหมวดวิชา

พ.ศ. 2540

ผู้ปกครองได้บริจาคเงินซื้อพัสดุที่สำคัญหลายอย่าง จัดซื้อรถตู้นิสสัน 1 คันเพื่อใช้ในงานราชการ และโรงเรียนสาขาตำบลทุ่งใหญ่   ได้แยกไปตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาอันมีชื่อเป็นเอกเทศว่า   “โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา” และมีนายสมยศ รัตนถา เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2541

กรมสามัญศึกษาอนุมัติเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนถาวรสูง 3 ชั้น แบบพิเศษ   หลังคาทรงไทยงบประมาณ 9,750,000 บาท ซึ่งได้มอบโอนในเดือนสิงหาคม 2542

พ.ศ. 2543

ผู้อำนวยการนายวิรัช เจริญเชื้อ ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ ตันประเสริฐที่ย้ายไป ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกรมสามัญศึกษาจังหวัดตาก   ได้มีการปฏิรูปอาคารสถานที่อย่างขนาดใหญ่ โดยได้สร้าง

 •   อาคารโรงอาหารขนาดใหญ่ ใช้งบทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
 •   ประตูหน้าโรงเรียนใช้งบประมาณ 500,000 บาท
 •   ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 2 เป็นห้องสำนักงานใช้งบ 1,000,000 บาท
 •   ปรับปรุงสวนหย่อมเป็นการสร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามใช้งบ 350,000   บาท
 •   เทคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียนทุกสาย ใช้งบ 1,900,000 และได้มีการนำเอาระบบประกันคูณภาพสถานศึกษามาปรับปรุง
 •   พัฒนาคุณภาพการศึกษา   ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจากสังคมและชุมชน

พ.ศ. 2547

 • ได้รับรางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
 • ชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาในการประกวดสถานศึกษาที่ส่งเสริมและสนับสนุนมารยาทไทยดีเด่นตามโครงการงามอย่างไทย   จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
 •   รางวัลพระราชทานยอดเยี่ยมสถานศึกษา “รักการอ่านสานสู่ฝัน”   ด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • สถานศึกษาดีเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านการดำเนินงาน เรื่อง   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการสายใยครูและศิษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2548

 • ปรับปรุงใต้ถุนอาคาร 1 เป็นห้องเสริมสวย,   ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา, ห้องดนตรีสากล
 • ปรับปรุงอาคาร 3 และห้องปฏิบัติการ 8 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ,   ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา, ห้องปฏิบัติการภาษาไทย, ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์,   ห้องปฏิบัติการเคมี, ห้องปฏิบัติการชีวะ,ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์,   ห้องปฏิบัติการวิทย์ ม.ต้น เป็นห้อง E-Class room มีเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อการเรียนการสอนสมบูรณ์แบบ
 • ปรับปรุงอาคาร ICT เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องนิเทศการสอน (โทรทัศน์วงจรปิด)
 • มุงหลังคาสนามบาสเก็ตบอล
 • สร้างห้องน้ำมาตรฐาน สำหรับนักเรียน 40 ห้อง

พ.ศ. 2549

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา   2548และในปีนี้ได้ผ่านการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 2

พ.ศ. 2552

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน   ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2552 เป็นสมัยที่ 3 ในรอบ 10   ปีจึงได้เข้ารับพระราชทาน รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี   นับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของสถานศึกษา   นอกจากนี้ยังได้รับการยกระดับคัดเลือกให้เป็น โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class   Standard School) เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนทั่วประเทศ

ปัจจุบัน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จนถึงตอนปลาย    รวม 72 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 3,410 (*ข้อมูลสำรวจ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2554)โดยมีท่านผู้อำนวยการ สมยศ รัตนถา เป็นผู้อำนวยการ

344+230+1+768
history_02
113X167