สมาคมศิษย์เก่า ศ.ก.ว.

เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ก่อตั้งขึ้น โดยนายจักรพงค์ อังคพินิจ นายเฉลิมพล สิมลี นายจตุพล อุปฌาใต้ นายนฤพล ศิริเพ็ญโสภา นายสมัย บัวพัฒน์ นางนิภาภรณ์ ทำไธสง นางสุพิน ภูพานเพชร นางสาวปิยะมาศ มั่งคง นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ และศิษย์เก่าอีกจำนวนหนึ่งได้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมาคมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และได้รับจดทะเบียนเป็นสมาคมเมื่อ วันที่ 11 ธันวาคม 2551

ที่ตั้งสมาคม

ปัจจุบัน ที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่า ตั้งอยู่ที่โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  เลขที่  406  หมู่ที่ 18  ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น  40170

วัตถุประสงค์

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
 2. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ดนตรี กีฬา ศิลปะ การค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ รวมทั้งผลงานของศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
 3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้า ชื่อเสียงและเกียรติคุณของศิษย์เก่าและนักเรียนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมในทุกด้าน
 4. เพื่อร่วมมือกับสังคม องค์กร หรือ สถาบันซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตามความเหมาะสม

ตราสมาคม

logo_samakom_skw

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของสมาคม มีความหมายดังนี้

 1. รวงข้าวล้อมรอบรวงอนุกรม หมายถึง สถานภาพและสภาพแวดล้อมของสมาคมเป็นลักษณะการโอบอุ้มจากประชาชน
 2. เกลียวเชือกรอบตัวอักษร ศ.ก.ว. หมายถึง การยึดมั่นรวมพลังสามัคคีของศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
 3. มือประสาน หมายถึง การประสานสามัคคีร่วมมือ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 4. ตัวอักษรล้อมรอบ หมายถึง การบอกชื่อ ที่ตั้งของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม อ.กระนวน จ.ขอนแก่น

รายชื่อกรรมการสมาคม

 1. นายจักรพงค์ อังคพินิจ       นายกสมาคม
 2. นายเฉิมพล สิมลี                อุปนายกสมาคม คนที่ 1
 3. นายจตุพล อุปฌาใต้          อุปนายกสมาคม คนที่ 2
 4. นายนฤพนธ์ ศิริเพ็ญโสภา  อุปนายกสมาคม คนที่ 3
 5. นายสมัย บัวพัฒน์              เลขานุการ
 6. นางนิภาภรณ์ ทำไธสง       เหรัญญิก
 7. นางสุพิน ภูพานเพชร         ปฏิคม
 8. นางสาวปิยะมาศ มั่นคง      นายทะเบียน
 9. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์     ประชาสัมพันธ์

ทรัพย์สินของสมาคมฯ

สมาคมศิษย์เก่า มีสินทรัพย์เงินสดจากการจัดผ้าป่าของศิษย์เก่าเมื่อปี พ.ศ. 2550 นำฝากไว้ที่ธนาคารออมสินสาขากระนวน และ มีการจัดทำงบดุลรายงานต่อนายทะเบียนท้องที่ (นายอำเภอกระนวน) ทุกปี การใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม เช่น ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรา มุทิตาจิตครูเก่าในวาระต่างๆ เป็นต้น งบดุลที่รายงานนายทะเบียนปี 2558 สมาคมมีเงินฝากในธนาคารจำนวน 279,326.88 บาท สินทรัพย์ของสมาคมเบิกจ่ายในรูปคณะกรรมการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่านั้น

ติดต่อสื่อสารกับสมาคมฯ

นายเฉลิมพล สิมลี เบอร์โทร 085-0134534
นายสมัย บัวพัฒน์ เบอร์โทร 089-2797381

ผู้ประสานงานศิษย์เก่าฯ (ตัวเลขในวงเล็บคือ พ.ศ.เกิด)

รุ่นที่1 (2502) –ยังไม่มีข้อมูล-

รุ่นที่2 (2503) –ยังไม่มีข้อมูล-

รุ่นที่3 (2504)  เฮียสิ่วจักรพงค์ 087-4440178 /อ.เถาวัลย์ 089-9402038

รุ่นที่4 (2505)คุณแข 081-5926469 คุณตุ๋ย  087-7727572 หรือ 093-4422959

รุ่นที่5 (2506) ครูจ็อดเลิมพล 085-0134534 / ครูปอย 0817398514

รุ่นที่6 (2507) วรพล 084-4854992

รุ่นที่7(2508) ครูสุพิน 085-7381809/ครูมุกดา 086-2250441/ครูนิตกรณ์ 081-9746774

รุ่นที่8 (2509) ทนายบังอร 086-63095782 /ทวีศักดิ์(ไก่)083-1888818/ครูสมัย 089-2797381

รุ่นที่9 (2510) ครูติ๋ว นิภาภรณ์ 089-8868244

รุ่นที่10 (2511) ครูโหน่งพิกุล 081-7971209/ครูจริยาภรณ์ 099-8327380

รุ่นที่11 (2512) ครูลำดวน 084-4505536

รุ่นที่12 (2513) ครูเอสุวลักษณ์ 081-9547609 / คุณแจ๋วยุพา 086-2290857

รุ่นที่13 (2514) คุณโกจุฬารัตน์ 091-7792935/081-0611420/ คุณแสงเด่นสาย 087-8617048

รุ่นที่14 (2515)ครูต่ายอนุวรรณ 086-22338732/ครูจารุพร095-6698239

รุ่นที่15 (2516) ครูจำนงศักดิ์083-3804225/ปุ๊กมารยาท 088-0565733/ผอ.จอร์น082-1210677

รุ่นที่16 (2517)ครูดิวสัญลักษณ์ 089-8634860/ครูตี๋อาทิตย์ 083-3810160

รุ่นที่17 (2518)ครูณัฐภัสสร 089-0823565/ครูเก๋ดวงสมร 087-9147312/ครูปู 094-2860876

รุ่นที่18 (2519) ครูมัย(ร.ร.ทุ่งใหญ่ฯ) 094-2820008/ บุญเยี่ยม 094-2591133

รุ่นที่19 (2520) โต่งปริญญา 089-79188212/ครูจ๋อมศิริเพ็ญผกา 087-7727530

รุ่นที่20 (2521) ครูแอ๋มนิติยา 085-4559876 / ครูเจี๊ยบนฤมล 085-4350605

รุ่นที่21 (2522) ครูณัฐวุฒิ 089-5747525 /ครูตั้ม 083-2825185

รุ่นที่22 (2523) ครูโหน่ง 081-7497770/ครูนาเดียร์095-6592204/ครูชัยวิชิต 088-3353875

รุ่นที่23 (2524) ครูเทียนเอ๋อสินีนาฏ 081-0544547

รุ่นที่24 (2525) ครูตั๊กศิลายุ 085-4599833 / ครูโต้งชัยยศ 085-4583373

รุ่นที่25 (2526) –ยังไม่มีข้อมูล-

รุ่นที่26 (2527) ครูแค็ค วิยดา แก้วใส 088-2481751

รุ่นที่27 (2528) ครูอ้อวรรณภา 093-5642645/ครูเปรี้ยว 080-5668665/เปิลวาทินี 082-2361854

รุ่นที่28 (2529) ครูเปิลเพลินพิศ 093-4899451/ครูกิ๊กจิราภัค(พิรุณพร) 084-4000199

รุ่นที่29 (2530) ครูลิฟท์ปริฉัตร 081-0598884 / ครูโต้งเกรียงไกร 081-0504954

รุ่นที่30 (2531)ครูบุ๋มบิ๋มกนิษฐา 084-6038072/ครูปานณัฐพงษ์ 083-2864611/ครูซันนี่ 087-4236024

รุ่นที่31 (2532) ครูน้ำนันทิยา 080-0091811/เบียร์กัมปนาถ 084-4095979

รุ่นที่32 (2533) –ยังไม่มีข้อมูล-

รุ่นที่33 (2534) ครูนุ้ยสัญชัย 085-0013731/ ครูน้อมธัญญารัตน์ 082-1660116

รุ่นที่34 (2535) เฟิร์นวิชชุดา 087-3569330 / แอ๊ดพิชิตชัย 082-3032281

รุ่นที่35 (2536) –ยังไม่มีข้อมูล-

รุ่นที่36 (2537) –ยังไม่มีข้อมูล-

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม