ฝ่ายบริหาร

นายธนัท  ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
081-266-6978

นายอำพร  อ้มเถื่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการ
083-562-5364

นายวราวุธ  สร้อยพิมาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายพัฒนา  ทบวงษ์ศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
085-738-3447

ส.ต.ท.สุชาติ  สุวรรณเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ