กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

 เติมอิทร์
 • นางสาวนรงค์ เติมอินทร์
 ชาติมนตรี
 • นางสาวชลิดา ชาติมนตรี
 โพธิ์ศรี
 • นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี
 ศักดิ์คันธภิญโญ
 • นายประจักษ์ ศักดิ์คันธภิญโญ
 ชาบัณฑิตพุฒ
 • นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ
 แข็งขัน
 • นางสาวสุภาวดี แข็งขัน
 นามวงค์ชัย
 • นายชัยยศ นามวงค์ชัย
 สวัสดิ์วงษ์
 • นางสุรีพร สวัสดิ์วงษ์
 เรืองวิเศษ
 • สุวลักษณ์ เรืองวิเศษ
 พิมพ์เนาว์
 • นายสุหัชชา พิมพ์เนาว์
 ดิลกโสภณ
 • นางสาวครองทรัพย์ ดิลกโสภณ
 บางจันทร์
 • นางสาวอภิญญา บางจันทร์
 ภูผิวผา
 • นายอิทธิพล ภูผิวผา
 แสงสว่าง
 • นางสาววัลลีย์ แสงสว่าง
 บัวพัฒน์
 • นายสมัย บัวพัฒน์
 หีบแก้ว
 • นายวศิน หีบแก้ว
 พรรณรื่น
 • นางแสงอรุณ พรรณรื่น
 วอแพง
 • นางสาวทิพากร วอแพง
 วงศ์ชารี
 • นางภัสดา วงศ์ชารี
 แก้วสุข
 • นายธันยวัตร แก้วสุข
 ผุยพงษ์
 • นายวัฒนพงษ์ ผุยพงษ์