กลุ่มสาระฯศิลปะ

 เจริญรัมย์
  • นายอนันต์ เจริญรัมย์
 ภูพานเพชร
  • นายสมจิตร ภูพานเพชร
 พรมสา
  • นายเอนก พรมสา
 วิโย
  • ฉัททันต์ วิโย
 สมเหล็ก
  • นางสาววิณมล สมเหล็ก
 มรรครมย์
  • นายทศวรรต มรรครมย์
 มณีเรือง
  • นายชาญวิทย์ มณีเรือง
 วงษ์ชารี
  • นายวชิรวิชช์ วงษ์ชารี
 พลธรรม
  • นางฉวีวรรณ พลธรรม
 พลธรรม
  • นายทศพร พลธรรม