กลุ่มสาระฯภาษาไทย

 ทองภู
 • นางสาวพิกุล ทองภู
 เลขะพัฒนพล
 • นางเพ็ญจันทร์ เลขะพัฒนพล
 อามาตย์สมบัติ
 • นางสาววิริพร อามาตย์สมบัติ
 บุญสุวรรณ
 • นางไพจิตร บุญสุวรรณ
 ตามบุญ
 • นางจริยาภรณ์ ตามบุญ
 แสงสว่าง
 • นายบุญทัน แสงสว่าง
 บุญศิริไพศาล
 • นางเฟื่องลดา บุญศิริไพศาล
 พิพัธนบรรจง
 • นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจง
 ภูมิสุวรรณ์
 • นางสาวกัญญา ภูมิสุวรรณ์
 คำแก้ว
 • นางมลศรี คำแก้ว
 ภูแสงศรี
 • นางสุพัณนิดา ภูแสงศรี
 ตาดี
 • นางสาวนภาพร ตาดี
 พิสสาพิมพ์
 • นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์