กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

 แสงเขียว
 • นายธิติ แสงเขียว
 อินทรปัญญา
 • นางเพ็ญประภา อินทรปัญญา
 ศรีชมชื่น
 • นายสวัสดิ์ ศรีชมชื่น
 มุนติเก
 • นางสาวกานติมา มุนติเก
 ศรีภูธร
 • นางนิตยา ศรีภูธร
 บุตทนุ
 • นางสาวณาตยาณี บุตทนุ
 จันบัต
 • นางสาวรุจิเรข จันบัต
 ภูพานเพชร
 • นางสุพิน ภูพานเพชร
 ขุราษี
 • นางสาวธนันณัฐ ขุราษี
 เนื่องมัจฉา
 • นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา
 มรกฏ
 • นางสาวสุภาพร มรกฏ
 อามาตย์ทัศน์
 • นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์
 ก้านจักร์
 • นางยุเวศ ก้านจักร์
 เหลาลาภะ
 • นางสาวรจเรข เหลาลาภะ
 ลาปะ
 • นางสาววิภาดา ลาปะ
 สีสุพัฒน์
 • นางสาวจิรัชญา สีสุพัฒน์
 สีแก้วรัตนะ
 • นางสาวนันทิยา สีแก้วรัตนะ
 ธนวัจน์โชคทวี
 • นางพรรวินท์ ธนวัจน์โชคทวี
 โป้คอนสาร
 • นายอิสระ โป้คอนสาร
 แสนทวีสุข
 • นางสาวกนกศรี แสนทวีสุข
 ศักดิ์คันธภิญโญ.
 • นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
Miss Han Yu
 • Miss Han Yu
Miss Wang Zhe
 • Miss Wang Zhe
 แสงอินทร์
 • นางปิยะฉัตร แสงอินทร์
 ทัดพินิจ
 • นางสาวิตรี ทัดพินิจ
115743
 • นางอนุวรรณ สิมลี
115742
 • นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง