กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

bancha

บัญชา คำธานี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
086-7154741

2.1_lukneeลักษณี รักษาเคน
086-2212426

2.2_papai
ไพรินทร์ พลเยี่ยม
089-2778542

2.4_piyanuch
ปิยนุช บัวพัฒน์
081-8713115

3.2_num
จำนงศักดิ์ หงส์พันธ์
083-3804225

2.3_jojo
เชาวลิต หาจันดาห์
089-8427833

3.1_tai
รุ่งฤดี ศิริบุรี
091-1303317

1.kay
ดวงสมร สมตา
087-9147312

4.1_dew
สัญญาลักษณ์ คำธานี
089-8634860

4.4_tuk
นันทิยา หล้าจันทร์ดา
081-8712364

3.4_tawa
เทวา รุทเทวิน
085-0030818

4.3_piyanuch
ปิยะนุช วินทะไชย
081-8725915

nat
ณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์
089-5747525

3.3_surasak
สุรศักดิ์ บึงบาง
084-3911091

yuwapa
ยุวภา ยนสำอาง
087-8679021

5.3_peak
จักรพงษ์ แผ่นทอง
089-9429565

miw
พัชรินทร์ บูชาอินทร์
082-3164419

dan
มัณฑนกร พูนขุนทศ
085-7484804

wiyada
วิยดา แก้วใส
088-2481751

tong
สิทธิพงษ์ เมืองโคตร
080-7431212

aa
ศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย
086-2283467

kanita
กนิษฐา เข็มคง
084-6038072